top of page

Stadgar för Svenska Klubben Lausanne - Genève

§1. Klubben har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan svenskar bosatta runt Lac Léman

samt for bevarandet av intresset för Sverige och svenska traditioner. Klubben är helt opolitisk.

 

§2. Medlem av klubben är varje person som känner samhörighet med Sverige och som erlagt gällande

medlemsavgift. Klubben äger till hedersledamot kalla den som genom förtjänstfulla insatser verksamt

främjat dess syften.

 

§ 3. Medlemsavgiften bestämmes vid årsmötet. Hedersledamot betalar ej medlemsavgift.

§ 4. Klubbens styrelse och revisorer utses på årsmötet efter förslag av en valkommitté, om en sådan

har valts av årsmötet, bestående av maximalt tre ledamöter. Valkommitténs ledamöter väljes på två år

och må icke direkt omväljas mer än ytterligare en två års period. Har årsmötet ej utsett en

valkommitté framlägger styrelsen eller årsmötet förslag till styrelse och revisor.

§ 5. Klubbens styrelse utgöras av en ordförande - och högst elva andra ledamöter.

a) Ordförande väljes för ett år.

b) Övriga styrelseledamöter väljes för ett år.

c) Ordförande liksom annan styrelseledamot må omväljas.

d) Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare.

e) Styrelsen är beslutsför om minst en majoritet av styrelseledamöterna- inklusive Ordförande

eller Vice Ordförande är närvarande.

§ 6. Det åligger styrelsen att på bästa sätt fullfölja klubbens uppgift. Styrelsen ska bl.a.

a) Förvalta klubbens tillgångar.

b) Upprätta och till revisorerna överlämna årsberättelse samt redogörelse för klubbens

inkomster, utgifter och ekonomiska ställning.

c) Föra matrikel över klubbens medlemmar.

d) Bestämma tid och plats för styrelsens sammanträden och klubbens sammankomster.

e) Sköta den löpande förvaltningen av klubbens angelägenheter.

§ 7. Klubbens firma tecknas individuellt av ordförande samt av var och en av ytterligare två

styrelseledamöter att utses inom styrelsen.

§ 8. För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper utses årligen två revisorer. I

fallet då klubben utnyttjar professionell redovisningsbyrå skall en revisor utses. Revisorn eller

revisorerna ska avge berättelse över granskningen.

§ 9. Klubbens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Klubben håller årsmöte om

möjligt i februari månad på dag som bestämmes av styrelsen. Kallelse till årsmötet ska ske per post

minst en vecka före sammanträdet. I övrigt sammanträder klubben när styrelsen finner anledning

därtill. Rösträtt på årsmötet har varje medlem som är minst 18 år.

§ 10. Vid klubbens sammanträden leds förhandlingarna av styrelsens ordförande eller av annan inom

styrelsen utsedd ledamot. Beslut fattas med enkel röstövervikt genom öppen röstning. Val ska dock,

om någon ledamot så begär, förrättas med slutna sedlar. Utfaller rösterna lika, sker vid val avgörandet

genom lottning; i andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Stadgarna upprättade och reviderade:​

bottom of page